Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Your Weddings & Events

Definities
Gebruiker:
Your Weddings & Events, gevestigd te Franeker en ingeschreven in het handelsregister
onder KvK nummer 56969902.
Opdrachtgever:
Degene die Gebruiker opdracht heeft verstrekt tot het adviseren, begeleiden en/of
bemiddelen bij het organiseren van een bruiloft, een verloving, jubileum of ander event. Bij
bemiddeling komt een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in
artikel 7:425 BW.
Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Gebruiker en Opdrachtgever, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,
voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden betrokken.
1.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing en van kracht.
Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen.
1.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
1.5 Indien door Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt, indien de dienst of het product
waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief heffingen van
overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk (c.q. telefax
of e-mail) een aanbod van Gebruiker aanvaardt. De Opdrachtgever ontvangt van Gebruiker
schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.
3.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst houdt voor Gebruiker een inspanningsverplichting in en zal naar beste inzicht,
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
4.3 Indien door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst
werkzaamheden worden verricht op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de
Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen.
4.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade
(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
4.6 Gebruiker raadt opdrachtgever aan een bruiloftsverzekering of andere verzekering gericht op het
evenement af te sluiten.

Artikel 5 - Wijzigen van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs.
5.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon
en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven
zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op
te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.4 Gebruiker behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte
redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de
uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Gebruiker is verplicht deze
prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.5 Bovendien mag Gebruiker het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel
verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de
overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, dat in redelijkheid niet van Gebruiker
mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag. Gebruiker zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot
verhoging van het bedrag in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop
de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.6 Gebruiker heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren
en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege
gegeven bepaling. Gebruiker heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren,
indien de inhoud naar zijn oordeel de belangen en/of goede naam van zijn onderneming kan
schaden.

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden
gevergd dat Gebruiker de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen
- Opdrachtgever eventuele adviezen van Gebruiker op het gebied van veiligheid negeert of afwijst.
6.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Hieronder wordt tevens begrepen het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van
declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van
de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen
van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.8 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door
Gebruiker gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering
in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 75% van de
totale som van de opdracht bij opzegging van 12 tot 4 weken voor de levering, of 90% van de som
van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 100% van de som van de opdracht
bij opzegging in de laatste week voor levering.

Artikel 7 - Overmacht
7.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Ziekte, ongeval, werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van
derden daaronder begrepen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.
7.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
7.4 Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker is aangeven.
8.2 Opdrachtgever brengt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een voorschot van
40% van het geoffreerde bedrag aan Opdrachtgever in rekening.
8.3 De Opdrachtgever ontvangt binnen circa 21 dagen voorafgaand aan het afgesproken event
(bruiloft/ verloving/ jubileum/ander event) een tweede factuur van 60% van het geoffreerde bedrag.
Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
Nadat het event (bruiloft/verloving/jubileum/een ander event) heeft plaatsgevonden, ontvangt de
Opdrachtgever nog een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie voor de nog niet
eerder gefactureerde kosten en, indien en voor zover dit nog niet is geschied, de gevolgen van door
partijen aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst.
8.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is alsdan gerechtigd de wettelijke incassokosten en rente in
rekening te brengen alsmede, indien en voor zover de wet dit toelaat, (aanvullende schade-)
vergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Opdrachtgever is over de
incassokosten, indien en voor zover de wet dit toelaat, tevens de wettelijke rente verschuldigd.
8.5 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de
toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 - Promotiemateriaal
9.1 Opdrachtgever geeft Gebruiker toestemming om de naam van de opdrachtgever en het
promotiemateriaal, zoals foto’s en/of videomateriaal, met inachtneming van de rechten van de
mogelijke maker daarvan te gebruiken voor promotie doeleinden.
9.2 Gebruiker kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op de
website, beursmateriaal, promotie op social media te verstaan Twitter, Facebook, Pinterest en
Istagram etc.
9.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van promotie van Gebruiker.

Artikel 10 - Onderzoek, klachten en reclames
10.1 Reclames dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de datum van het plaatsvinden van het event
(bruiloft/ verloving/ jubileum/ander event), schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Gebruiker te
worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van
reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Gebruiker ingediende facturen,
tijdig te voldoen.
10.2 Indien de klacht gegrond is, zal Gebruiker binnen een redelijke termijn voor een passende
oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Gebruiker verwacht
kan worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11
aansprakelijkheid.

 Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in
acht nemen die van Gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat
Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de
daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever - al dan niet in overleg met Gebruiker -
heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Indien
Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker
beperkt tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
11.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten
voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg
van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade
wegens door Gebruiker gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
11.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
is te wijten aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
11.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten
behoeve van de door Gebruiker voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden, waaronder begrepen
leveranciers, die al dan niet na bemiddeling door Gebruiker rechtstreeks met de Opdrachtgever een
overeenkomst hebben gesloten. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
11.6 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Gebruiker als ondernemer op
welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke
bevestiging door Gebruiker zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u
bevestigd, door Jorien van der Harst namens Gebruiker.
11.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer
of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
Opdrachtgever, Gebruiker of derden.

Artikel 12 – Vrijwaring
12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Gebruiker toerekenbaar is. Hieronder wordt mede begrepen schade, veroorzaakt doordat
Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven
in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
12.3 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.4 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij
zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 – Geheimhouding en persoonsgegevens
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
13.3 Gebruiker zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de
overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom
14.1 Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten
of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten van Gebruiker, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of
openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Gebruiker
toegestaan.

Artikel 15 - Geschillen
15.1 Geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de plaats van vestiging van Gebruiker.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Gebruiker zich jegens hem op lid 1
heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Nederlandse
rechter te kiezen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst met Gebruiker.